Részvételi feltételek a „Nyerj táskát!“ nyereményjátékhoz
1. Szervező
A nyereményjáték szervezője az ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg (a
továbbiakban: „ABOUT YOU“ és/vagy „Szervező“ és/vagy „mi“).
2. Részvétel a nyereményjátékban
A nyereményjátékban részt vehet minden olyan, 18. életévét betöltött természetes személy,
aki Romániában, Magyarországon vagy Csehországban bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
A nyereményjátékban nem vehetnek részt az ABOUT YOU és együttműködő partnerei,
valamint a nyereményjáték rendezésébe bevont vállalkozások, cégek alkalmazottai, azok
hozzátartozói és velük egy háztartásban élő személyek. A nyereményjátékban való
részvétel ingyenes.
3. Csak ennyit kell tenned!
Néhány egyszerű lépés:
● Kövesd @aboutyou_hu
A nyereményjátékra 2019.05.25.-án, 23:59 óráig lehet jelentkezni.
4. A nyereményjáték időtartama, a részvevők lehetséges létszáma
A nyereményjáték időtartama: 2020.05.18-tól/től 2020.05.25-én, 23:59 óráig (középeurópai idő) tart. Ezen időpontot követően leadott jelentkezések, a késés indokára tekintet
nélkül, nem vehetők figyelembe. A nyereményjátékba egy személy csak egy alkalommal
jelentkezhet.
5. Nyeremények, sorsolás (a sorsolás menete) és a nyertesek értesítése
A részvevők között 10 db. kézitáskát, 1 db. iPhone 11-es okostelefont és 1.000,- euró
készpénzt sorsolunk ki. A nyerteseket a nyereményükről a nyereményjáték végét követő 2
héten belül, az Instagramon küldött üzenetben értesítjük. Amennyiben a nyertes az
üzenetben történt értesítés kiküldését követő 4 héten belül nem jelentkezik a
nyereményéért, a nyereményre való jogosultsága megszűnik, és új nyertest sorsolunk ki.
6. A nyeremények átadása
A nyereményeket postai küldeményben, ill. átutalással juttatjuk el a nyertesekhez.
7. Készpénzre váltás / csere / elállás
A nyeremény cseréje és/vagy az arról való lemondás, értékkülönbözet térítése, ill.
készpénzben történő kifizetése kizárt.
8. A nyereményjáték lezárása
A szervezőnek joga van a nyereményjáték időtartamát bármikor, külön értesítés nélkül
megváltoztatni, a nyereményjátékot azonnali hatállyal befejezni, pl. amennyiben a szervező
rendszereinek működése műszaki vagy egyéb, a szervezőnek fel nem róható okokból leáll,
abban hiba lép fel, vagy felmerül annak a gyanúja, hogy bármely részvevő megkísérelte a
nyereményjáték eredményét befolyásolni.
9. A nyereményjátékból való kizárás
A nyereményjátékban automatizált eljárás révén való részvétel vagy egyéb manipuláció, ill.
ezek kísérlete (akár harmadik személy(ek) által is) éppúgy tilos, amint a részvételi feltételek
megszegése vagy annak kísérlete. A fent említett esetekben, ill. azokra utaló gyanú esetén
a szervezőnek joga van a részvevőt a nyereményjátékból kizárni, a nyereményre való
jogosultságát visszavonni vagy a már átadott nyereményt visszakövetelni.
10. Felelősségvállalás
A szervező nem felel semmilyen, a részvevőket jelen nyereményjátékban való
részvételükkel
összefüggésben ért közvetett, közvetlen, rendkívüli veszteségért. Kizárja továbbá a
felelősségét mindazon, jelen nyereményjátékban való részvétel során előálló károkért is,
melyek a kommunikációs- vagy áramhálózat zavarai, a mobilszolgáltatás kimaradása,
károkozó szoftverek, valamint harmadik személyek tisztességtelen magatartása miatt
következtek be, illetve a szervező szoftvereihez és/vagy hardvereihez való illetéktelen
hozzáférésre és/vagy azok üzemen kívül helyezésére, a működésük ellehetetlenítésére
irányulnak, vagy vis maior miatt következtek be. Hasonló esetekben a szervező nem köteles
a részvevő bármely veszteségének megtérítésére. A szervező a részvevővel szemben, a
jogszabályoknak megfelelően, korlátlanul felel az élet, a testi épség és az egészség
veszélyeztetésének vétkes magatartásából származó, vagy súlyos gondatlanságával a
szervező, annak törvényes képviselője vagy megbízottja által okozott károkért, valamint az
olyan károkért, melyek a részvevőnek tett garanciavállalási kötelezettség megsértéséből
adódnak.
A szervező ezen túlmenően csak azon, egyszerű gondatlanságból elkövetett
kötelezettségszegésekért felel, melyek teljesítése az akció szabályszerű lebonyolításához
feltétlenül szükségesek, s melyek betartását a részvevő a szervezőtől általában elvárhatja
(lényeges kötelezettségek). Ez a felelősségvállalás azonban a szerződésből adódó,
előrelátható károkra korlátozódik. Jelen korlátozott felelősségvállalás értelemszerűen
vonatkozik a szervező törvényes képviselői és megbízottai személyes felelősségére is.
11. Adatvédelem
A szervező a részére átadott adatokat a német és az európai adatvédelmi törvények
rendelkezéseinek megfelelően kezeli és használja fel.
Az Önt megillető jogok
Minden, az ABOUT YOU részére megadott hozzájárulás visszavonása mellett, a vonatkozó
törvények rendelkezéseinek megléte esetén Önt a továbbiakban az alábbi jogok is
megilletik:
● a Németországban hatályos általános adatvédelmi rendelkezések (DSGVO) 15.
cikkelye szerint joga van tájékoztatást kapni az ABOUT YOU által Önről kezelt
adatok köréről;
● a Németországban hatályos általános adatvédelmi rendelkezések (DSGVO) 16.
cikkelye szerint joga van a helytelen adatok kijavításához és a helyes adatok
kiegészítéséhez;
● a Németországban hatályos általános adatvédelmi rendelkezések (DSGVO) 17.
cikkelye szerint joga van az ABOUT YOU által tárolt és kezelt adatok törlését kérni,
hacsak az adatok további tárolására az ABOUT YOU-t törvényi vagy szerződéses
adatmegőrzési kötelezettség, valamint egyéb kötelezettségek és jogok az ABOUT
YOU számára előírják;
● a Németországban hatályos általános adatvédelmi rendelkezések (DSGVO) 18.
cikkelye szerint joga van az adatai feldolgozásának korlátozását kérni, amennyiben
az adatok helyességét vitatja, az adatkezelés jogtalan, azonban Ön ezen adatok
törlését elutasítja, az adatkezelőnek az adatokra nincs már szüksége, Ön azonban
ezen adatokat jogainak érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében igényli,
vagy az érintett adatok kezelése ellen a Németországban hatályos általános
adatvédelmi rendelkezések 21. cikkelye alapján ellentmondással élt;
● a Németországban hatályos általános adatvédelmi rendelkezések (DSGVO) 20.
cikkelye szerint joga van az adathordozhatósághoz, azaz rendelkezik azzal a joggal,
hogy meghatározott, az ABOUT YOU által Önről kezelt adatokat szokásos, gépi
feldolgozásra alkalmas formátumban megkapja, továbbá az érintett adatoknak másik
adatkezelőhöz való továbbítását kérje;
● joga van a felügyeleti hatóságoknál panasszal élni. A vonatkozó rendelkezések
szerint panaszát a tartózkodási helye, munkahelye vagy az ABOUT YOU székhelye
szerint illetékes felügyeleti hatósághoz nyújthatja be.
Az adatai kezelésével és a jogaival kapcsolatban bővebb információkat az adatvédelmi
nyilatkozatunkban talál, melyet a https://www.aboutyou.hu/adatvedelem honlapon érhet el.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jelen akciónkban való részvételre az adatainak
zárolása vagy törlése esetén adott esetben már nem lesz lehetősége!
12. Záró rendelkezések
Jelen nyereményjátékra kizárólag a német jog az irányadó, a jogvitákra az Egyesült
Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételeiről szóló egyezménye (angolul: CISG) nem
alkalmazható. Változatlanul érvényben maradnak a fogyasztó szokásos tartózkodási helyes
szerinti állam jogrendje által kötelezően előírt rendelkezések. Amennyiben jelen Részvételi
Feltételek valamely rendelkezései hatályukat vesztik, vagy valamely jogszabályba ütköznek,
a többi, ezzel nem érintett rendelkezés változatlanul érvényben marad. Ugyanez
alkalmazandó a szerződés kiskapuinak bezárására is. Jogi út kizárva.
Aktualizálva: 2020. május