🍸Koktélpályázat 🍸

Kedves Vendéglátósok!

 

A vírushelyzet miatt rengetegen maradtatok munka nélkül, így a Mátyás Keserű egy pá- lyázattal készült nektek.

🍸Ki szeretné elkészíteni a Mátyás Keserű hivatalos koktélját?🍸

Nincs más dolgotok, mint elkészíteni egy egyedi, kreatív és stílusos koktélt a Mátyás bár- melyik változatából, és elküldeni nekünk palyazat@kunsagszesz.hu címre.

Most a 2dl-s Mátyás Keserűt 20%-al tudjátok megvásárolni a matyas20 kóddal.

 

A játékban való részvétel feltételei:

 • Kövesd a @matyaskeseru oldalát!
 • Like-old ezt a posztot!
 • Küld el a koktél receptjét, képét és Instagram profilodat emailben❕ június 19 23:59-ig❕ Rövid bemutatkozás is előnyt

Az első helyezett 300.000 Ft-ot, a második 100.000 Ft-ot és a harmadik pedig 50.000 Ft-ot nyerhet. ja🏆 címet is.

Valamint a legjobb koktél megkapja a 🏆 Mátyás Keserű hivatalos koktél-

 

A pályázat eredményhirdetése június 24-én lesz élőben, Kiskőrösön. A top 10 legjobb

koktélt @malomhegyigabor fogja kiválasztani, aki számos díjat nyert már a koktéljaival. A koktélokat a három nagykövet @csut.i, @curtis4ker és @megyinsta fogja végigkóstolni.

🍹

 

Sok sikert a koktélokhoz!

 

A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram.

 

Játékszabályzat:

Mátyás Keserű Likőr nyereményjáték (INSTAGRAM)

 

A Mátyás Keserű Likőr nyereményjátéka, ahol összesen 450.000 Ft-ot lehet nyerni! A játékban való részvétel feltételei:

 • Kövesd a @matyaskeseru instagram oldalát!
 • Like-old játékra felhívó posztot!
 • Küld el a koktél receptjét, képét és Instagram profilodat emailben a palyazat@kunsag- szesz.hu-ra

A játék június 19, 23:59-ig tart. A top 10 továbbjutó között pedig az eredményhirdetés 2020.06.24- én lesz a Mátyás Keserű Likőr Instagram oldalán.

 

Játékszabályzat:

 

1. A játék szervezője

A „Koktélpályázat” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője

 

a Kunság Szesz Zrt. (6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37. Adószám: 13143233-2-03) továbbiak- ban „Szervező”. A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, mű- ködteti vagy támogatja az Instagram, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, ész- revétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz. weboldal: www.matyaskeseru.hu

instagram oldal: www.instagram.com/matyaskeseru e-mail cím: info@kunsagszesz.hu

 

 

 

2. A játékban részt vevő személyek:

 • A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöl- tött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvő- képes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a https://matyaskeseru.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram” vagy „Webol- dal”) található „@matyaskeseru” elnevezésű oldalon elérhető játékra felhívó poszt hatására elkészít egy Mátyás Keserű Likőr bármely változatából készült koktélt, és annak receptjét el- küldi emailben és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja megadott adatait, továbbá a meg- jegyzésével elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).
 • A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb
 • Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
 • A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
 • A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok a szabályzatot betartva, és saját e-mail címükön keresztül adják le receptjeiket és ezáltal külde- nek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által létrehozott profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, profil vagy e-mail fiók haszná- latára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű fele- lősségét kizárja.
 • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájá- nak tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgá- ló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógé- pek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a bizton-

ságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

 

 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 • A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatáro- zott közeli hozzátartozói.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázia- név alatt nem valós profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sor- solásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós ada- tokkal vagy több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisz- tességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek

 

3. A játék időtartama

A játék 2020.06.07. napján 13:00 órakor kezdődik és 2020.06.19. napján 23 óra 59 percig tart.

 

 

4. A játék definíciója és menete

4.1. A Szervező „Mátyás Keserű Likőr ” néven hirdet játékot az Instagramon és Facebookon, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal össz- hangban elkészít egy Mátyás Keserű Likőr bármely változatából készült koktélt, és annak re- ceptjét, képpel együtt elküldi emailben. A játékban résztvevő játékosok közül 3 darab nyertes kerül zsűri segítségével kisorsolásra.

 

 • A Poszt tartalma a következő:

🍸Koktélpályázat 🍸

Kedves Vendéglátósok!

 

A vírushelyzet miatt rengetegen maradtatok munka nélkül, így a Mátyás Keserű egy pá- lyázattal készült nektek.

🍸Ki szeretné elkészíteni a Mátyás Keserű hivatalos koktélját?🍸

Nincs más dolgotok, mint elkészíteni egy egyedi, kreatív és stílusos koktélt a Mátyás bár- melyik változatából, és elküldeni nekünk palyazat@kunsagszesz.hu címre.

 

Most a 2dl-s Mátyás Keserűt 20%-al tudjátok megvásárolni a matyas20 kóddal.

 

A játékban való részvétel feltételei:

 • Kövesd a @matyaskeseru oldalát!
 • Like-old ezt a posztot!
 • Küld el a koktél receptjét, képét és Instagram profilodat emailben❕ június 19 23:59-ig❕ Rövid bemutatkozás is előnyt

Az első helyezett 300.000 Ft-ot, a második 100.000 Ft-ot és a harmadik pedig 50.000 Ft-ot nyerhet. ja🏆 címet is.

Valamint a legjobb koktél megkapja a 🏆 Mátyás Keserű hivatalos koktél-

 

A pályázat eredményhirdetése június 24-én lesz élőben, Kiskőrösön. A top 10 legjobb

koktélt @malomhegyigabor fogja kiválasztani, aki számos díjat nyert már a koktéljaival. A koktélokat a három nagykövet @csut.i, @curtis4ker és @megyinsta fogja végigkóstolni.

🍹

 

Sok sikert a koktélokhoz!

Sok szerencsét kívánok mindenkinek!

 

A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram.

 

 • Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2020. június 19. napján 23 óra 59 percig – beér- kezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2020. június 24. napjáig szakmai Malom- hegyi Gábor a beküldött receptek közül kiválasztja a top 10 döntőst, melyek közül június
 1. napján délután, a összesen 3 darab nyertes Játékost szavaz meg a több tagú zsűri élőben Kiskőrösön. A Szervező a zsűrizés során számításba veszi azt, hogy a Játékosok eleget tettek a nyereményjáték kiírásának. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményeket nyeri meg.
 • A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos egy Pá- lyázattal részt
 • A Szervező a nyertes Játékosok neveit közzéteszi a Instagram profiljában a sorsolást köve- tően, valamint 2020. június 30. napján legkésőbb 23 óra 59 percig személyes üzenetben értesíti a nyertest, amelyhez a Játékos a Játékban való részvételével feltétel nélkül és kifejezetten hoz- zájárul. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A játék során pótnyerteseket a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékosok bármely to- vábbi értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek, ezáltal nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha: – ha az értesítő levélre 3 napon belül, legkésőbb 2020. július 3. 23:59-ig nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertesekkel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálják; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsértik.

 

5. Nyeremények kézbesítése

 

 • Az össznyereményt az első 3 helyezett között osztódik el. Az 1. helyezett 300.000 Ft-ot, a
 1. helyezett 100.000 Ft-ot, illetve a 3. helyezett 50.000 Ft-ot nyer, melyet banki átutalással kap meg. Az árak nettóban értendőek. A nyereményátvételének részleteit a Szervező a nyertesekkel Instagram üzenetben egyezteti az eredményhirdetés után. A Játékosok kötelesek együttműköd- ni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékosok érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továb- biakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékosok a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.
 • A Nyeremény nem átruházható.

 

6.         A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elveszté- séből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Já- tékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 

8.         Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy:

 

 • az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játé- kos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten meg- adottnak kell tekinteni;
 • a nyertes játékosok adatait (név, Instagram profil) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán,
 • amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint;
 • a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nye- reményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelé-

sének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

 

 • A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy :
 • Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Já- tékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezel- je, illetve feldolgozza;
 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizá- rólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, il- letve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészé- ben, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden ren- delkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
 • Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbí- tését az alábbi címen: 6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37. Ezenkívül a Játékost megilleti a szemé- lyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításá- hoz szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
 • A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai ke- zeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jog- alapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adat- továbbítás jogalapjáról és címzettjérő A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhe- tőségen rendelkezésre áll: 6200 Kiskőrös, Bánffy u. 35-37.
 • A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése el- len, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudo- mányos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb A kére- lemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játé- kos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon be- lül bírósághoz fordulhat.

8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szerve- zőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésé- nek elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Bu- dapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki ha- táskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Per- rendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védel- mével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.

 

8.7 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadá- sával egyidejűleg megtörténik.

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: GDPR 6. cikk (1) bek.

 1. pontja szerinti hozzájárulás.

A Szervező a Nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Instagram oldalán.

 

A Szervező és a Lebonyolító, mint adatkezelők, adatfeldolgozók az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az informá- ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a ter- mészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érin- tettek magánszférájának védelmét.

 

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásá- ból fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

 

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Kérelmezhet az adatkezelőnél

 

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy zárolását.

Ön az említett jogait a e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

 

Az Ön személyes adatait lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek ke- zelhetik: social media manager, head of social media.

 

Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.

 

Kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az általa vagy rendelke- zése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásá- ról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A megadott személyes adatok kezelői a Kunság Szesz Zrt. és a Social Guru Magyarország Kft. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti.

 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és In- formációszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

 

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

– Telefon: +36 1 391 1400

 

– Telefax: +36 1 391 1410

 

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék ha- táskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási

 

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterje- dő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntart- ja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető sze- mélyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldala tech- nikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebes- sége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése pl. hibás számlaszám stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szerve- zőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.
 • A Szervező kizárja a felelősségét minden, a instagram.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálóza- tot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyer- tes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelőssé- get nem vállal.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő ma- gatartást tapasztalat vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali ha- tállyal kizárja a Játékból.
 • Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az ada- tok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibá- sodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mi- előbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.

A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.

 

Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzété- telét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék posztjából az új szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.

 

 • Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
 1. június 07.