NYEREMÉNYJÁTÉK

Anyák napi Nyereményjáték Kandász Andrea Instagram oldalán!
https://www.instagram.com/kandaszandrea/
Nyerj Printapic vászonképet! Ehhez nincs más dolgod mint:
kommentelj egy <3 (szivecskét) a képhez,
kövesd be a @printapicdesign instagram oldalát (ha még nem követnéd),
Ha többször kommentálsz több esély.
Ha szerencsés leszel te nyered meg a az Anyák napi vászonképet ajándékba!
A nyereményjáték 2020.04.19- 2020.04.23-ig tart!
Sok szerencsét mindenkinek!

Játékszabályzat:
Anyák napi nyereményjáték (INSTAGRAM)
A Printapic Design nyereményjátéka, ahol 1db 70x 50 cm-es Printapic Design vászonképet lehet
nyerni!
A játékban való részvétel feltételei:
kommentelj a képhez,
kövesd be a @printapicdesign instagram oldalát (ha még nem követnéd)

A sorsolás 2020.04.23- én lesz a https://www.instagram.com/kandaszandrea/
Instagram oldalon 12:00 – kor. 
 
Játékszabályzat:
1. A játék szervezője
Az „Anyák napi Nyereményjáték!” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője
a Printapic Design Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 35. fszt. 1. . Adószám:
25082317-2-07) továbbiakban „Szervező”. A nyereményjátékot semmilyen formában nem
szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram, csak a játék platformját
biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be
és nem az Instagramhoz.

 

2. A játékban részt vevő személyek:
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 14. életévét betöltött
magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes
természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a
www.instagram.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram” vagy „Weboldal”)
található „ @kandaszandrea” elnevezésű oldalon elérhető játékra felhívó posztnál(„Poszt”) és
hozzászólást tesz, követi az említett oldalt és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a
Instagram oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen
játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt:
„Pályázat”).
2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos több Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat
semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.
2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok
általuk regisztrált saját Instagram profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával
küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt
vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil
vagy e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező
mindennemű felelősségét kizárja.
2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a
szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,
valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az
e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét
kizárja.
2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel
meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb
szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon
Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév

alatt nem valós Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési
esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek
például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy
név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem
valós adatokkal vagy több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a
célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott,
tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden
olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
 
3. A játék időtartama
A játék 2020.04.19. napján 17:00 órakor kezdődik és 2020.04.23. napján 11 óra 59 percig tart.
 
4. A játék definíciója és menete
4.1. A Szervező „Anyák napi Nyereményjáték” néven hirdet játékot az Instagramon, melynek
keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban
kövessék a Printapic Design oldalát. A kommentben válaszoló játékosok közül 1 darab nyertes
kerül véletlenszerűen kisorsolásra.
 
4.2 A Poszt tartalma a következő:
 
Anyák napi NYEREMÉNYJÁTÉK!
 
Drágáim! Kisbabaként anyu dédelgetett  az ölében, most én tartom a kezemben. 
Persze csak fotón, de felér egy nagy öleléssel. Olyan boldog vagyok, hogy rábukkantam
erre a lehetőségre és megrendeltem vászonképre az egyik legkedvesebb közös
pillanatunkat, amit ajándékként elküldök az én drága anyukámnak, így mindig együtt
lehetünk, karantén idején is.
Mindjárt itt az Anyák napja! Ez alkalomból szeretnénk a @printapicdesign –nal
ajándékozni Nektek is egy csodás, 70X50 cm –es vászonképet a te kedvenc fotóddal! 
Nem kell mást tenned, mint:
1. Kövesd be a @printapicdesign oldalát!
2.  küldj egy szivecskét kommentben a posztom alá!
Sorsolás : április 23!
Ölelés!
A nyereményjáték szabályzatát itt találjátok: www.socialguru.hu/szabalyzatkandi
 
#hirdetes #vászonkép #nyereményjáték ##printapicdesign #anyáknapja

A nyereményjáték 2020.04.23-ig tart.

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2020. április 23. napján 11 óra 59 percig –
beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2020. április 23. napján 12 óra 00
perckor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen egy darab nyertes
Játékost sorsol ki. A Szervező a sorsolás során számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a
nyereményjáték kiírásának. A nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg.
4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag
egy Pályázattal vesz részt.
4.5 A Szervező a nyertes Játékos nevét közzéteszi a Instagram profiljában a sorsolást követően,
valamint 2020. április 23. napján legkésőbb 23 óra 59 percig személyes üzenetben értesíti a
nyertest, amelyhez a Játékos a Játékban való részvételével feltétel nélkül és kifejezetten
hozzájárul. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem
folytat. A játék során pótnyerteseket a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további
értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény
átvételére, ha: – ha az értesítő levélre 3 napon belül, legkésőbb 2020. április 26. 23:59-ig nem
válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik,
hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálják; – jelen
részvételi szabályzat bármely pontját megsértik.
 
5. Nyeremények kézbesítése
5.1. Az 1db Printapic Design vászonképet, a nyertes postai úton veheti át. A
nyereményátvételének részleteit a Szervező a nyertesekkel Instagram üzenetben egyezteti. A
nyereményeket a Szervező előzetes egyeztetés után postai úton juttatja el a nyertesnek a sorsolás
követő héten. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékosok érdekkörében
felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékosok a Szervezővel szemben
semmilyen igényt nem támaszthatnak.
5.2. A Nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható át.
 
6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes
képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes
Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a
Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
7. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek
részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással

megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi
résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy
ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 
8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb
nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Játékban részt vevő Játékosok
részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és az
adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy:
– az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos
hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak
kell tekinteni;
– a nyertes játékosok adatait (név, Instagram profil) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a
Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán,
– amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik
szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is
kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint;
– a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A
nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok
kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az
adatok törlésre kerülnek.
8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
8.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a
Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából
kezelje, illetve feldolgozza;
8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag
a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is
készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve
hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár
részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra,
hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az
alábbi címen: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 35. Ezenkívül a Játékost megilleti a

személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező
által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai
kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a
Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi
elérhetőségen rendelkezésre áll: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 35
8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a
Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a
Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül
bírósághoz fordulhat.
8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a
Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak
teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530
Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki
hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok
védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.
8.7 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő
tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való
hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával
egyidejűleg megtörténik.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pontja szerinti hozzájárulás.

A Szervező a Nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására
alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Instagram oldalán.
A Szervező és a Lebonyolító, mint adatkezelők, adatfeldolgozók az adatkezelési műveleteket úgy
tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete
(„GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az
érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes adatait
jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatvédelmi incidenseket,
folyamatosan monitorozza.
Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok
kezeléséről tájékoztatást kérjen.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Kérelmezhet az adatkezelőnél
1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
1. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
1. c) személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését
vagy zárolását.
Ön az említett jogait a e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.
Az Ön személyes adatait lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek
kezelhetik: social media manager, head of social media.
Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.
Kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban
meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A megadott személyes adatok kezelői a Printapic Design Kft. és a Social Guru Magyarország
Kft. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét
követően haladéktalanul megsemmisíti.
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat,
melynek elérhetőségei a következők:
– Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
– Telefon: +36 1 391 1400
– Telefax: +36 1 391 1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Honlap: www.naih.hu
A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő
egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan
magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot,
hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból
kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldala technikai
okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége
a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a
Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az
e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy
késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől
nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt
működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások,
meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot
ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem
nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem
vállal.
9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok
létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztalat vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali
hatállyal kizárja a Játékból.
9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha
a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok
elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a
hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által. Az adatszolgáltatás nem az
Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot
biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új
szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.
A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása eseten ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha
a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a
Játékban.
Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat
közzétételét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék
posztjából az új szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.
9.9 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
2020. április 12.